Lời chào tổng đài bằng tiếng Anh là gì?

Lời chào tổng đài bằng tiếng Anh là một phần quan trọng trong nhạc chờ doanh nghiệp, hay còn gọi là nhạc chờ tổng đài, lời chào tổng đài. Lời chào tổng đài bằng tiếng Anh dành cho đối tượng khác hàng là người nước ngoài không nói tiếng Việt. Do vậy nhạc chờ tổng đài tiếng Anh cần đảm bảo các tiêu chí: chính xác, ngắn gọn và giọng thu âm quảng cáo chuyên nghiệp. Trong bài viết này VNVO Studio sẽ giới thiệu các đoạn mẫu lời chào tổng đài bằng tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới. Doanh nghiệp có thể dựa trên các mẫu này để phát triển nhạc chờ doanh nghiệp bằng tiếng Anh riêng cho mình.

Xem thêm:

Lời chào tổng đài bằng tiếng Anh bao gồm những phần nào?

Thông thường cấu trúc của một bài thu âm nhạc chờ tổng đài cho doanh nghiệp thường gồm 4 phần:

  • Phần 1: Giới thiệu (Welcome)
  • Phần 2: Thông báo phí và ghi âm (nếu có)
  • Phần 3: Các phòng ban (Menu)
  • Phần 4: Giữ máy (chuyển tiếp)
  • Phần 5: Đường dây bận
  • Phần 6: Ngoài giờ làm việc
  • Phần 7: Nghỉ lễ (Holiday)

Tùy theo từng doanh nghiệp cụ thể mà lời chào tổng đài tiếng Anh được sử dụng. Một số doanh nghiệp chỉ cần mẫu lời chào giới thiệu là đủ, trong khi các doanh nghiệp nhiều phòng ban lại cần thêm Menu, chuyển tiếp và ngoài giờ làm việc. Trước khi lên kịch bản lời chào tổng đài tiếng Anh, doanh nghiệp cần khảo sát tình hình thực tế ở công ty, đồng thời xem xét thiết bị tổng đài mình đang có để có được nội dung phù hợp nhất.

Các mẫu lời chào tổng đài bằng tiếng anh phổ biến

Dưới đây là các mẫu lời chào tổng đài bằng tiếng Anh phổ biến và hay được sử dụng nhiều nhất.

Phần 1: Giới thiệu

Nêu tên công ty và giới thiệu ngắn về doanh nghiệp. Có thể sử dụng ngay slogan của công ty hoặc giới thiệu về website công ty ở phần này. Phần lời chào tổng đài bằng Tiếng Anh mở đầu chỉ nên từ 1 đến 2 câu. Dưới đây là 1 số ví dụ mẫu:

Hello and thank you for calling [company]. [giới thiệu ngắn hoặc slogan của công ty]

Xin chào và cảm ơn bạn đã gọi đến [công ty] [giới thiệu ngắn hoặc slogan của công ty]

Thanks for calling [Company Name]. To learn more about our products and services visit our website at www.COMPANY.com

Cảm ơn bạn đã gọi đến [Công ty]. Để tìm hiểu thêm về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng truy cập [website]

Thanks for calling [Company Name]. To continue in English press one. For Vietnamese press 2

Cảm ơn bạn đã gọi đến [Công ty]. Để nghe tiếp tiếng Anh, vui lòng nhấn phím 1. Để nghe Tiếng Việt, nhấn phím 2

You have reached ABC. Your call is important to us. Please hold while we connect your call.

Bạn đang gọi đến [Công ty]. Cuộc gọi của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Vui lòng giữ máy để chúng tôi có thể kết nối bạn

Thank you for calling ABC. Please hold, and one of our amazing support agents will answer your call as soon as possible.

Cảm ơn bạn đã gọi đến [Công ty]. Vui lòng giữ máy, tổng đài viên sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể

Giọng mẫu tổng đài tiếng Việt – Tiếng Anh của VNVO Studio

Phần 2: Thông báo phí và ghi âm (nếu có)

This call may be recorded for quality and training purposes”

Cuộc gọi này có thể được ghi âm để nâng cao chất lượng phục vụ

This call will be recorded for quality assurance.

Cuộc gọi này có thể được ghi âm để nâng cao chất lượng phục vụ

This call may be monitored or recorded for quality assurances purposes

Cuộc gọi này có thể được ghi âm để nâng cao chất lượng phục vụ

Please be aware that in the interest of quality, your call may be recorded.

Xin vui lòng lưu ý, để nâng cao chất lượng phục vụ, cuộc gọi của quý khách có thể được ghi âm.

In order to ensure quality service, your call may be monitored.

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, cuộc gọi của quý khách có thể được ghi âm

Please note that some calls may be recorded.

Xin vui lòng lưu ý, một số cuộc gọi có thể được ghi âm

Dear customers, please note that all calls to the center are recorded for monitoring purposes.

Xin quý khách lưu ý, tất cả cuộc gọi đến tổng đài đều được ghi âm vì mục đích nâng cao chất lượng phục vụ.

Phần 3: Các phòng ban (Menu)

If you know the extension number, please dial. Otherwise hold, some of our representative will attend you shortly.

Nếu bạn đã biết số máy lẻ, vui lòng ấn, hoặc giữ máy để nói chuyện với tổng đài viên

If you know your party’s extension, you may dial it at any time. Otherwise, please choose from the following options: For Customer Support press 1. For Sales Press 2…

Nếu bạn đã biết số máy lẻ, vui lòng ấn bất kỳ lúc nào. Hoặc chọn từ một trong các lựa chọn sau: Phòng hỗ trợ khách hàng, nhấn phím 1, Phòng Kinh doanh, nhấn phím 2…

If you know the extension of the person you wish to reach, please enter it now. To speak with the operator, press 0.

Vui lòng nhấn số máy lẻ để gặp các phòng ban. Để nói chuyện với tổng đài viên, nhấn phím 0.

To speak with our sales representative, press 1.

Để nói chuyện với tổng đài viên, nhấn phím 1

To reach a Customer Support agent, press 2.

Để gặp bộ phận Hỗ trợ khách hàng, nhấn phím 2

To reach our Finance department, press 3.

Để gặp Phòng Kế toán, nhấn phím 3

If you would like to speak with an Operator, press 0

Nếu bạn muốn nói chuyện với tổng đài viên, vui lòng nhấn phím 0

Press 9 to repeat the menu

Nhấn phím 9 để nghe lại

Phần 4: Giữ máy (chuyển tiếp)

All of our agents are busy at this time. Your call is very important to us. Please stay on the line and your call will be answered soon

Tất cả các tổng đài viên của chúng tôi đều đang bận. Cuộc gọi của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Vui lòng giữ máy và sẽ có người trả lời bạn sớm

Thank you for your patience. All our agents are still busy. Please be online.

Cảm ơn bạn đã đợi. Hiện tại tất cả các tổng đài viên đều đang bận. Vui lòng tiếp tục giữ máy

Your call is important to us. Please continue to hold. Our agent will speak to you shortly

Cuộc gọi của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Vui lòng tiếp tục giữ máy. Tổng đài viên của chúng tôi sẽ nói chuyện với bạn sớm

Please stay on the line. Your call is being connected to one of our customer support representatives

Vui lòng giữ máy. Cuộc gọi của bạn đang được chuyển tới nhân viên hỗ trợ khách hàng của chúng tôi

Your call is being connected

Cuộc gọi của bạn đang được kết nối

Thank you for holding on the line. A representative will be with you shortly.

Cảm ơn bạn đã giữ máy. Nhân viên hỗ trợ sẽ nói chuyện với bạn sớm

Please hold while you are connected to the next available agent

Vui lòng giữ máy trong khi kết nối với tổng đài viên

Giọng mẫu Tiếng Anh bản ngữ của VNVO Studio

Phần 5: Đường dây bận

We apologize for the long wait. If you’d prefer to leave a voicemail, press 0 to leave your name, phone number, and inquiry. We will call you back as soon as we can. Or, feel free to continue to hold.

Xin lỗi vì bạn phải chờ lâu. Nếu bạn muốn để lại tin nhắn, vui lòng nhấn phím 0 để lại tên, số điện thoại và yêu cầu. Chúng tôi sẽ gọi lại bạn sớm nhất có thể. Hoặc vui lòng tiếp tục giữ máy

We are currently experiencing high call volume. Please leave a message with your name and phone number and we will return your call as soon as possible

Hiện chúng tôi đang nhận được rất nhiều cuộc gọi. Vui lòng để lại tin nhắn với tên, số điện thoại và chúng tối  sẽ gọi lại sớm nhất có thể

All of our agents are currently busy. Please leave a message after the beep and one of our agents will return your call as soon as possible

Tất cả các tổng đài viên hiện đang bận. Vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp và chúng tối ẽ gọi lại bạn sớm nhất có thể

We apologize but we are currently experiencing high call volume. Please leave a message after the beep or chat with us online at abc.com [company website]

Chúng tôi xin lỗi, hiện tại đang có quá nhiều cuộc gọi đến tổng đài. Vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp hoặc chat trực tuyến với chúng tôi tại [website]

All of our agents are currently assisting other callers at this time. Please leave a message after the beep and we will return your call as soon as possible

Tất cả tổng đài viên hiện đang hỗ trợ các cuộc gọi khác. Vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp và chúng tôi sẽ gọi lại bạn sớm nhất có thể

All of our agents are busy at this time. Your call is very important to us. Please stay on the line and your call will be answered in the order it was received.

Tất cả các tổng đài viên hiện đang bận. Cuộc gọi của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Vui lòng giữ máy chúng tôi sẽ trả lời theo thứ tự cuộc gọi đến

Thank you for your patience. All of our agents are still busy. Please continue to hold and your call will be answered in the order it was received.

Cảm ơn bạn đã chờ. Hiện tại tất cả các TĐV đều bận. Vui lòng tiếp tục giữ máy và chúng tôi sẽ trả lời theo thứ tự cuộc gọi đến

All of our agents are still busy. If you would like to receive a call back, please press 1 and the next available agent will return your call. Otherwise, remain on the line and your call will be answered in the order it was received.

Tất cả các TĐV hiện đang bận. Nếu bạn muốn chúng tôi gọi lại, vui lòng nhấn phím 1. Hoặc giữ máy, chúng tôi sẽ trả lời theo thứ tự cuộc gọi đến

All of our agents are still busy. Please visit our website at [website] for useful information, or continue to hold and the next available agent will take your call.

Tất cả các TĐV hiện đang bận. Vui lòng truy cập website để biết thêm thông tin hoặc giữ máy để TĐV tiếp theo trả lời bạn

Thank you for holding. Your call is important to us. Please continue to hold and the next available agent will answer your call.

Cảm ơn bạn đã giữ máy. Cuộc gọi của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Vui lòng tiếp tục giữ máy để TĐV tiếp theo trả lời bạn.

All of our agents are currently busy. If you would like to leave a message, you can do so after the beep. Or you can email your question to [email]. Thank you!

Tất cả các TĐV hiện đang bận. Vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp hoặc bạn có thể email câu hỏi cho chúng tôi tại [email]

Giọng mẫu Tiếng Anh bản ngữ của VNVO Studio

Phần 6: Ngoài giờ làm việc

Thanks for calling ABC [Company Name]. Our offices are currently closed. Our business hours are Monday through Friday from 8 am to 17 pm, Saturday 8 am to 12pm. Please leave a message with your name, contact information, and the nature of your call and someone will contact you on the next business day. Or, email us at [email]

Cảm ơn bạn đã gọi [công ty]. Hiện tại chúng tôi đang đóng cửa. Giời làm việc của chúng tôi là từ Thứ 2 đến Thứ 6, 8h sáng đến 5h chiều, thứ 7 từ 8h sáng đến 12h chiều. Vui lòng để lại tin nhắn với tên, số điện thoại và yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ gọi lại trong ngày làm việc tiếp theo. Hoặc email chúng tôi theo địa chỉ [email]

Thank you for calling [Company Name]. We are currently closed. Please leave a message after the beep, or call back Monday through Friday between 8am and 5pm Vietnam time. Thank you!

Cảm ơn bạn đã gọi [công ty]. Hiện tại chúng tôi đang đóng cửa. Vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp hoặc gọi lại từ Thứ 2 đến Thứ 6 từ 9h sáng đến 5h chiều giờ Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn.

Thanks for calling [Company Name]. We regret to inform you that our office is currently closed. Our business hours are from Monday to Friday from 8 AM to 17 PM Vietnam Time.

Cảm ơn bạn đã gọi [công ty]. Chúng tôi rất tiếc hiện tại chúng tôi đang nghỉ cuối tuần. Giờ làm việc của chúng tôi là từ Thứ 2 đến Thứ 6, 8h sáng đến 5h chiều giờ Việt Nam.

Thank you for calling [company name]. We are currently unavailable to take your call. Please leave a message after the beep, or contact us during business hours: Monday through Friday between 8AM and 17PM Vietnam time. Thank you!

Cảm ơn bạn đã gọi [công ty]. Hiện tại chúng tôi không thể nhận cuộc gọi của bạn. Vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp hoặc liên hệ lại trong giờ làm việc, từ Thứ 2 đến Thứ 6, 8h sáng đến 5h chiều giờ Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn!

Thank you for calling [company name]. You have reached this message because it is after business hours. Please leave a message after the beep, or call back between the hours of 8 am and 5 pm Vietnam time, Monday through Friday

Cảm ơn bạn đã gọi [công ty]. Bạn nhận được thông báo này vì hiện tại đang ngoài giờ làm việc của chúng tôi. Vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp hoặc gọi lại từ 8h sáng đến 5h chiều giờ Việt Nam, từ Thứ 2 đến thứ 6.

Thanks for calling [Company Name]. Our offices are currently closed. Our business hours are from Monday to Friday 8 AM to 17 PM Vietnam Time.

Cảm ơn bạn đã gọi [công ty]. Hiện tại đang ngoài giờ làm việc. Giờ làm việc của chúng tôi là từ Thứ 2 đến Thứ 6, 8h sáng đến 5h chiều.

Phần 7. Nghỉ lễ (Holiday)

Thank you for calling [Company Name]; we are currently closed in observance of [holiday name]. We will return on [Date] at 8 AM [date]

Cảm ơn bạn đã gọi [công ty]. Hiện tại chúng tôi đang đóng của nghĩ lễ [tên lễ]. Chúng tôi sẽ trở lại làm việc vào lúc 8h sáng giờ Việt Nam ngày…

Kết luận

Có rất nhiều mẫu lời chào tổng đài bằng tiếng Anh. Tùy đặc điểm của từng doanh nghiệp mà sử dụng các mẫu phù hợp, với tiêu chí ngắn gọn, chuẩn xác và chuyên nghiệp. Nếu quý khách có nhu cầu thu âm tổng đài tiếng Anh chuyên nghiệp với giọng đọc tiếng Việt và tiếng Anh bản ngữ, vui lòng liên hệ VNVO Studio:

lời chào tổng đài bằng tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *